Aanleiding
De borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) en de bipolaire stoornis (BS) zijn beide ernstige en chronische psychische aandoeningen. Cliënten waarbij sprake is van een of beide stoornissen, geven vaak aan veel last van de symptomen te hebben. Volgens de diagnostische criteria van de DSM-IV delen de BPS en BS een aantal gemeenschappelijke fenomenologische karakteristieken. Emotionele instabiliteit als gevolg van moeilijkheden in emotieregulatie (ER) lijkt een kernkenmerk van zowel de BPS als BS. In de klinische praktijk is het vaak moeilijk onderscheid te maken tussen de emotionele instabiliteit dat wordt geassocieerd met de BPS en de stemmingswisselingen die voorkomen bij de BS. Beide fenomenen hebben mogelijk een verschillende aanpak nodig, meer gedragsmatig bij BPS en meer farmacologisch bij BS.

Doel
Het doel van dit onderzoek is de verschillen in emotieregulatie tussen de bipolaire stoornis type 1 en de borderlinepersoonlijkheidsstoornis in kaart te brengen. Dit geeft inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de disregulatie van emoties. Eventuele verschillen in ER zou kunnen leiden tot een beter differentiaaldiagnostiek en behandelplan voor BS en BPS.

Methode
Deelnemers van de studie zijn cliënten in de leeftijd van 18-65 jaar die in behandeling zijn voor BPS of BS bij Dimence. Alle deelnemers voldoen aan de DSM-IV-TR diagnostische criteria voor BPS ofwel BS-I, volgens hun persoonlijke behandelaar. Problemen  in het regulieren van emoties is de primaire uitkomstmaat van deze studie. Deze wordt gemeten door de ‘Difficulties in Emotion Regulation Scale’ (DERS) en de Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). De DERS is een zelfbeoordelingsvragenlijst die klinisch relevante moeilijkheden in emotieregulatiein kaart brengt. De items worden gescoord op 6 subschalen: bewustzijn, helderheid, impuls, doelgericht, acceptatie en strategieën. De CERQ meet copingstijlen die gebruikt worden bij de confrontatie met stressvolle gebeurtenissen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de onderzoekslijn 'bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen' van SCBS Bipolaire Stoornissen.

Contactpersoon voor dit onderzoek is Georg Riemann,bereikbaar via 0546 684 198 of scbs@dimence.nl.