Refereermiddag Compliance 3 oktober

Het netwerk Dimence Bipolair organiseert elk kwartaal een refereermiddag, telkens met een thema gelieerd aan de bipolaire stoornis. Tijdens de refereermiddag van donderdag 3 oktober aanstaande in Deventer staat het onderwerp ‘compliance' centraal. Dit thema zal door verschillende sprekers worden belicht. We hebben opnieuw een mooi programma kunnen samenstellen!
Marijn de Bruijn, Gedragswetenschapper, Universitair Hoofddocent en senioronderzoeker bij IQ healthcare en hoogleraar in Health Psychology bij de University of Aberdeen, zal in zijn presentatie aandacht vragen voor therapietrouw en medicatie. Voor het behouden dan wel bevorderen van de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen, worden vaak medicijnen voorgeschreven. Onderzoek laat echter zien dat patiënten geregeld de medicatie onjuist innemen of voortijdig stoppen. Dit kan - maar hoeft niet - te leiden tot een verslechterde gezondheid, hogere ziektelast, meer zorgconsumpties en maatschappelijke kosten. In deze lezing bespreek ik summier het concept ‘therapietrouw’, hoe dit gemeten kan worden, de factoren die bijdragen aan suboptimaal gebruik van medicatie, en methoden om medicatie gebruik goed te ondersteunen.

We zijn er trots op dat Ruben Eijsink, werkzaam als ervaringsdeskundige bij Transfore, vanuit zijn perspectief het thema zal belichten. Aan de orde komen onder andere de context van een GGZ-instelling, het perspectief van de client en de benadering van de behandelaar. Na Ruben zal Titus Beentjes de aanwezigen vertellen over hoe omgegaan kan worden met de dilemma’s rondom therapietrouw op momenten dat de patiënt in een acute episode van zijn aandoening is. Just Wernand zal aansluitend in zijn presentatie ingaan op non-compliance en de mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen. Non-compliance blijkt in de dagelijkse behandelpraktijk nog steeds een niet te onderschatten probleem. Inadequaat gebruik van stemmingsstabilisatoren leidt vaak tot terugkeer en verergering van stemmingsepisodes met ernstige consequenties voor patiënt en diens omgeving. Daarmee is non-compliance een belangrijke risicofactor voor een ongunstig beloop. Bevordering van therapietrouw is daarom een hoeksteen in de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornissen. In deze bijdrage worden enkele therapietrouwbevorderende strategieën besproken, die ingezet kunnen worden om de prognose te verbeteren.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en VSR voor deze refereermiddag. Wil je erbij zijn? Je bent van harte welkom! Aanmelden kan via https://kenniskringbijeenkomsten.dimence.nl/content/aanmelden-3-oktober-2019

De refereermiddag vindt plaats bij Dimence, Nico Bolkensteinlaan 1 in Deventer, gebouw Steerne.

Graag tot 3 oktober!