Scholing

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het SCBS. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda binnen het SCBS.

Refereermiddagen
De refereermiddagen van het SCBS neemt bij de deskundigheidsbevordering een centrale plaats in. Door regelmatig (ieder kwartaal) een refereermiddag te organiseren wil het centrum de deskundigheid van medewerkers van Dimence bevorderen. Wisselende thema’s komen aan bod. Onderzoeksresultaten en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk worden gepresenteerd en nieuw verworven kennis wordt gedeeld. Zo vindt er onder andere een terugkoppeling vanuit de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) plaats en worden interessante presentaties van (inter-)nationale symposia en congressen belicht. Uiteraard is er ook aandacht voor onderzoek of innovaties die opgezet gaan worden. Ook worden deelnemers uitgenodigd om casuïstiek in te brengen.

Scholing
Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s, onder andere aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt en het onderwijs dat gegeven wordt bij de GGZ-VS.

Overige activiteiten
Het SCBS organiseert eens in de 2 jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGZ. In 2014 vond het symposium 'De patient en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'

Agenda
3 oktober 2019 - refereermiddag
17 december 2019 - refereermiddag 

Links vindt u een overzicht van de geplande bijeenkomsten met daarbij de mogelijkheid om u in te schrijven.