Bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen

De onderzoekslijn 'Bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen' heeft als thema:

'Bipolaire stoornis en/of borderline persoonlijkheidsstoornis?
Diagnostische dilemma’s en implicaties voor behandeling'.

De aanwezigheid van een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft een ongunstig effect op het beloop van een bipolaire stoornis (de geschatte comorbiditeit is 6-30%).  

Uit de beperkte onderzoeksresultaten blijkt dat er bij deze patiënten naast een zeer ongunstig ziektebeloop, ook sprake is van een slechtere prognose en respons op medicatie, langere behandelduur en frequentere psychiatrische opnames (c.q. hogere kosten), hogere drop-out, verhoogde kans op middelenmisbruik, toename van het suïciderisico en meer beperkingen in het sociale en beroepsmatige functioneren. 

De nadruk bij behandeling van de bipolaire stoornis heeft lang gelegen op medicamenteuze behandeling. Inmiddels zijn er diverse studies gepubliceerd waarin de effectiviteit van psychotherapie als aanvulling op medicatie wordt aangetoond. Eveneens is er de laatste jaren in de literatuur steeds meer aandacht voor de prevalentie, moeilijkheden betreffende de differentiaal diagnostiek en implicaties voor behandeling bij patiënten met een bipolaire stoornis en co-morbide borderline persoonlijkheidsstoornis. Er moet echter nog onderzoek gedaan worden naar het effect van een psychotherapeutische behandeling van de persoonlijkheidsstoornis zelf.  

Vanuit deze gedachte is begin 2011, in samenwerking met het team persoonlijkheidsstoornissen van het circuit langdurige behandeling en zorg van Dimence Midden-Overijssel de gedragswetenschappelijke onderzoekslijn van het Centrum Bipolaire Stoornissen opgericht. De onderzoekslijn richt zich op prevalentie, differentiaal diagnostiek, behandeluitkomsten en kosteneffectiviteit.